دسته داروئي

ضد انگل داخلي ـ محرك سيستم ايمني

اشكال داروئي:
Water Soluble Granules: 30%


مكانيسم اثر:

لواميزول از گروه دارويي ايميدازوتيازول*ها است. لواميزول عمدتاً يك داروي كولينر*ژيك است و به اين دليل باعث فلج شدن انگل*ها مي*شود. لواميزول همچنين از طريق مهار آنزيم فومارات دروكتاز عمل مي*نمايد كه البته اين اثر به خوبي در دام زنده ثابت نشده است. به طور كلي لواميزول از طريق مهار آنزيم سوكسينات دهيدرژناز باعث فلجي عصلات انگل مي*شود. اين دارو به عنوان محرك سيستم ايمني از طريق تعديل پاسخ*هاي سلول*هاي دفاعي بر ايمني ميزبان اثر مي*گذارد و باعث بهبود كار سلولهاي ماكروفاژ چندهسته*اي يا T.cells مي*شود.

فارماكوكينتيك:

لواميزول چه به صورت خوراكي ويا تزريقي مصرف شود به سرعت جذب مي*شود. اما مصرف تزريقي آن ميزان غلظت خوني بالاتري را ايجاد مي*نمايد. حداكثر ميزان غلظت خوني، يك ساعت پس از تزريق ايجاد شده و نيمه عمر پلاسمايي آن تا 4 ساعت است. در شرايط قليائي، اين دارو به متابوليت غيرقابل حل OMPI هيدروليز مي*شود.

لواميزول به سرعت از بدن دفع مي*شود (46 درصد از ادرار و 32 درصد از مدفوع در طول 24 ساعت).

موارد مصرف:

لواميزول بر ضد نماتودهاي بالغ روده*اي ـ معده*اي و لارو آنها و همچنين انگل*هاي ريوي موثر است. از جمله انگل*هاي شيردان مي*توان به همانكوس، استرتاژيا،*تريكوسترونژيلو س و از انگل*هاي روده*اي به تريكوسترونژيلوس، كوپريا، نماتوديروس، بونوستوموم، ازوفاگوستوموم و چابرتيا و از انگل*هاي ريوي به ديكتيوكالوس اشاره كرد. لواميزول علاوه بر خاصيت ضد انگلي وسيع و فوق*العاده، با خاصيت شناخته شده ايمني*زايي (Immunologic effects) باعث ازدياد مقاومت بدن حيوان و در نتيجه كمك به درما برخي بيماريهاي مشخص در انسان و حيوانات مي*شود. مثلاً براي پيشگيري از بيماري ورم پستان از اين خاصيت لواميزول استفادهي شده است و يا به منظور بالا بردن مقاومت گوساله*ها در مقابل آلودگي مجدد به انگل ريه مي*تواند مورد استفاده قرار گيرد.

مقدار و روش مصرف:

گاو و گوسفند: mg/kg 5/7 (هر ساشه براي درمان 5 راس دام به وزن 40 كيلوگرم يا مجموعاً 200 كيلوگرم وزن زنده دام)، از راه خوراكي.

سگ: mg/kg5، از راه خوراكي.

طيور: mg/kg50ـ25، از راه خوراكي.

توصيه مي*شود در ميش*هاي آبستن لواميزول را يكبار 6 هفته پيش از زايش و يكبار ديگر در زمان از شير گرفتن بره*ها خورانيد. اين دارو در بره*ها موقع از شير گرفتن و به طور كلي در مواقعي كه تلفات در اثر آلودگي به انگل*هاي گرد وجود دارد بايد به طور مرتب هر 3ـ2 هفته يكبار (بره*هاي كه حداقل به سن 4 هفتگي رسيده*اند) خورانيده شود.

ز مان پرهيز از مصرف:

زمان آخرين مصرف دارو تا كشتار گاو و گوسفند بايد حداقل 3 روز باشد. بهتر است در دوره شيردهي در حيوانات مصرف نشود.