دقیقا مثل تربیت بچه یک انسان شما نیزباید صبوروبردبارباشید واشتباهات حیوان را درک نمائید. آن را دوست داشته باشید وبا آن بازی کنید. نه آنکه ازخود برانید ویا قرنطینه اش نمائید. شما هیچگاه یک بچه را به خاطرخاکبازی وکثیف کردن لباسهایش کتک نمی زنید. چون شما باوردارید که این بچه هنوزقدرت کنترل براعمال خود را ندارد. پس به توله جدید خود دلسوزی کنید. هیچگاه پوزه اش را به مدفوعش نمالید. هیچگاه درتنبیه آن بوسیله روزنامه لوله شده زیاده روی نکنید. هیچگاه توله را با دست نزنید زیرا دراین صورت ازبالارفتن دست شما می ترسد ومی آموزد که دراین مواقع زود فرارکند. معمولا تکرارتنبیه خاصیتش را ازدست می دهد. مخصوصا آنکه توله های کوچک نمی توانند ارتباط این دو واقعه( اشتباه وتنبیه) را درک کنند. به علاوه اوسریعا خواهد آموخت که ازشما وهرکاری که با روزنامه انجام می دهید( ازجمله پهن کردن روزنامه برای ادرارکردن و...)بترسد وفرار کند!

بسیاریازتوله ها نسبت به تشویق بسیارمشتاق هستند. تشویق وبا محبت صحبت کردن ودادن جایزه(مخصوصا اگرخوراکی باشد) نتایج بهتری ازهرنوع سرزنش یا تنبیه بدنی ایجاد می کند. بهتراست که توله ها را ازانجام بعضی کارهای خاص مثل جویدن پایه صندلی با نظایرآن ازطریق بدمزه ساختن آنها منصرف کرد. بسیاری ازافراد با سگهای خود به طوریک طرفه صحبت می کنند وغالبا ادعا می کنند که سگهای آنها تمامی حرفهای آنها را می فهمد. اما باید دانست که سگها کلمات خاصی را با اعمال خاصی مرتبا می دانند. به عنوان مثال اگرشما مفهوم نشستن را با کلمه بخورتعلیم دهید سگ همیشه با شنیدن کلمه بخورخواهد نشست. همیشه سعی کنید با به کاربردن یک کلمه تعلیمات خود را آموزش دهید. زیرا درغیراین صورت اولا باعث هدررفتن وقت می شود ودرثانی سگها ازدرک مفاهیم جملات آگاه نخواهند شد وتاکید برارائه جملات نهایتا باعث گیج شدن حیوان می گردد. درواقع بسیاری ازمواردی که صاحبان دام آن را اطاعت نکردن وسرپیچی تلقی می کنند ناشی ازگیج شدن ونفهمیدن مفهوم دستورات ازجانب سگ است. نفهمیدن دستورات نباید مبنای تنبیه سگ باشد. حتی برای تنبیه کردن کافی است که سگ رابا یک تشروتغییرقدرت صدا ویا زدن چند ضربه آرام به گردن یا تکان دادن آن متوجه اشتباده خود بکنید. تنبیه شدید تنها درشرایط بسیاراستثنائی باید انجام شود.چنان که ذکرشد اگرسگ آموزش خود را به نحو صحیح انجام داد باید مورد تشویق قرارگیرد. سگ ازرضایت صاحب خود لذت می برد واگرمورد تشویق نیزقرارگیرد به نحوبهتری سعی درانجام آن می کند. سگها درابتدا به سرعت خسته وکسل می شوند. بنابراین طول زمان تمرین وآموزش باید درحدی باشد که باعث خستگی وکسالت نگردد. دراین بین می توان آموزش را تغییرداد یا یک دوره استراحت درنظرگرفت. تذکرمکرروگوشزد کردن دستورات نیزاشتباه است. زیرا سگ تمرکزخود را ازدست داده وگیج می شود. همیشه مراقب سگ بوده وبا اومهربان باشید. اما درهمه حال قاطع بوده واجازه ندهید که سگ به طورعمدی ازدستورات سرپیچی کند. درغیراین صورت علیرغم تمام تلاشها تنها وقت خود را هدرداده اید. یک سگ به خودی خود تربیت نمی شود واین شما هستید که باید با تلاش وکارمداوم تمرین وتربیت لازم را به وجود آورید. این اعمال باید مداوم ومنظم باشد وباید سعی کنید که تمرینات درحد امکان دروقت وزمان معینی ازروزانجام شود وهرزمان که سگ تمرین را به نحو صحیح انجام داد آن تمرین را خاتمه دهید. اما اگراشکال وگرفتاری وجود داشت بهتراست که تمرین را تغییرداده وبعد ازاطمینان ازانجام صحیح تمرین را خاتمه دهید.