ماهي پروت به دليل شرايط خاص فيزيولوژيكي خود در طول عمر ش ميتواند لكه هاو نقطه هاي تيره رنگي را بر روي بدن خود نمايان سازد كه ممكن است.

از بين ماهيان متعددي كه در يك تانك اجتماعي وجود دارد شايد تنها ماهي پاروت باشد كه مستعد ابتلا و بروز اين عارضه باشد

عوامل ایجاد این بیماری:

حساسيت آن به عوامل فيزيكو شيمايي و محيطي در آكواريوم.

* براي شناسايي اين خصوصيت ميتوان گفت كهاگر لكه ها به مانند دانه هاي فلفل بر روي بدن باشند و مشابه بيماريهاي انگلي با آن برخورد و مبارزه كرد .

* ازدياد آمونياك و نيتريت در آب. در اين حالت لكه ها مشابه دانه هاي فلفل نيست .

ماهي پاروت نسبت به ازدياد آمونياك و نيتريت در آب بسيار حساس بوده وبيشتر و سريعتر از ساير ماهيان نشانه هاي مسموميت و صدمه از آنرا نشانميدهد.

* عدم وجود سيكل ازت و افزايش مواد ازته نامناسب در آب

* تراكم بيش ا ز حد ماهي در آكواريوم

* وجود ماهيان مهاجم در محيط نگهداري ماهي پرت در كنار شرايط بد آب سبب تشديد عارضه در پاروت ميشود.

* استرس در محيط

* ورود ماهي به مرحله آمادگي براي جفت گيري و فرايند تخمگذاري

* بروز رنگ به عنوان قسمتي از رنگ طبيعي بدن

روش درمان

به مقدار آمونياك و نيتريت آب بايد توجه شود.

بهبود هوادهي ، كاربرد مواد تنظيم كننده كيفيت آب ، كاربرد مواد كاهنده مواد ازته در آب و از همه مهمتر تعويض آب .

* توسعه سريع لكه در ماهي نشانه از وجود استرس در محيط است

* اگر تمام عوامل محيطي و نيز فيزيكو شيميايي آب مناسب باشد و با وجوداقدامات اوليه براي بهبود شرايط اشاره شده ،


طي چند روز علائم بهبودي درماهي ديده نشود ميتوان از داروهاي و سموم ضد انگل براي مبارزه با اينعارضه در ماهي پاروت استفاده كرد .

*معمولا بروز اين حالت در ماهي مهم و خطرناك شناخته نميشود مگر اينكه لكه قسمت زيادي از بدن ماهي پروت را فراگرفته و بسرعت توسعه يابد
.