دامپزشکی توانسته در تامین سلامت مردم نقش بسزایی داشته باشد