مهمترین عامل آلودگی تخم مرغ را باکتری سالمونلا است