فعالیت ضد باکتریایی چندین ماکرومولکول راه جدیدی جهت مبارزه مقاومت های آنتی‌بیوتیکی