نبود قرنطینه و کنترل تردد مهم‌ترین مشکل حوزه دامپزشکی هستند