جدا شدن ویروس PPR از نمونه‌های حیات وحش پارک ملی سالوک