دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate

2017-05-27T19:13:15+04:30

اطلاعات دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو                موارد مصرف اين دارو در درمان [...]

دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate2017-05-27T19:13:15+04:30

دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic

2017-05-27T19:10:58+04:30

اطلاعات دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو              موارد مصرف اين فراورده [...]

دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic2017-05-27T19:10:58+04:30

دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate

2017-05-27T19:05:55+04:30

اطلاعات دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی ( کالاآزار ) و لیشمانیوز [...]

دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate2017-05-27T19:05:55+04:30

دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound

2017-05-27T19:03:46+04:30

اطلاعات دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهسا داروسازی خوارزمی داروسازی شهر دارو داروسازی البرز دارو داروسازی [...]

دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound2017-05-27T19:03:46+04:30

دارو دورزولاميد Dorzolamide

2017-05-27T18:52:02+04:30

اطلاعات دارو دورزولاميد Dorzolamide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دورزولاميد Dorzolamide گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو   [...]

دارو دورزولاميد Dorzolamide2017-05-27T18:52:02+04:30

دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic

2017-05-27T18:45:53+04:30

اطلاعات دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو             [...]

دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic2017-05-27T18:45:53+04:30

دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate

2017-05-27T18:43:56+04:30

اطلاعات دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف سيكلوپنتولات براي تعيين عيوب انكساري [...]

دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate2017-05-27T18:43:56+04:30

دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol

2017-05-27T18:40:45+04:30

اطلاعات دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - [...]

دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol2017-05-27T18:40:45+04:30

دارو برینزولاماید Brinzolamide

2017-05-27T18:38:27+04:30

اطلاعات دارو برینزولاماید Brinzolamide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو برینزولاماید Brinzolamide گروه دارویی:دارو Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ALCON                موارد مصرف اين [...]

دارو برینزولاماید Brinzolamide2017-05-27T18:38:27+04:30

دارو تيمولول Timolol

2017-05-27T18:33:40+04:30

اطلاعات دارو تيمولول Timolol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تيمولول Timolol گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو   [...]

دارو تيمولول Timolol2017-05-27T18:33:40+04:30

دارو بریمونیدین Brimonidine

2017-05-27T18:31:32+04:30

اطلاعات دارو بریمونیدین Brimonidine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بریمونیدین Brimonidine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX BAUSCH & LOMB دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو [...]

دارو بریمونیدین Brimonidine2017-05-27T18:31:32+04:30

دارو پيلوكارپين Pilocarpine

2017-05-27T18:27:51+04:30

اطلاعات دارو پيلوكارپين Pilocarpine در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو پيلوكارپين Pilocarpine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو           [...]

دارو پيلوكارپين Pilocarpine2017-05-27T18:27:51+04:30
Go to Top