وانکومایسین Vancomycin

2017-04-23T14:36:11+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Vancomycin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا         [...]

وانکومایسین Vancomycin2017-04-23T14:36:11+04:30

سولفاستامید Sulfacetamide

2017-04-23T14:34:50+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Sulfacetamide گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی رها داروسازی سینا دارو              [...]

سولفاستامید Sulfacetamide2017-04-23T14:34:50+04:30

تريپل سولفا Triple Sulfa

2017-04-23T14:32:26+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Triple Sulfa گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی بهوزان داروسازی تهران شیمی داروسازی عماد درمان [...]

تريپل سولفا Triple Sulfa2017-04-23T14:32:26+04:30

استرپتومایسین Streptomycin

2017-04-23T14:30:49+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Streptomycin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی جابربن حیان                موارد [...]

استرپتومایسین Streptomycin2017-04-23T14:30:49+04:30

تری متوپریم Trimethoprim

2017-04-23T14:28:13+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد نام علمی دارو (ژنریک): Trimethoprim گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو د ردرمان عفونت [...]

تری متوپریم Trimethoprim2017-04-23T14:28:13+04:30

اسپیرامایسین Spiramycin

2017-04-23T14:26:43+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Spiramycin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اسپیرامایسین با اثرات مشابه اریترومایسین [...]

اسپیرامایسین Spiramycin2017-04-23T14:26:43+04:30

توبرامایسین Tobramycin

2017-04-23T14:24:10+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Tobramycin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CHIESI NOVARTIS              موارد مصرف توبرامایسین [...]

توبرامایسین Tobramycin2017-04-23T14:24:10+04:30

اسپکتینومایسین Spectinomycin

2017-04-23T14:22:02+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Spectinomycin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو دردرمان سوزاک ناشی [...]

اسپکتینومایسین Spectinomycin2017-04-23T14:22:02+04:30

تتراسایکلین Tetracycline

2017-04-23T14:18:46+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Tetracycline گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی حکیم داروسازی رازک داروسازی سینا دارو داروسازی [...]

تتراسایکلین Tetracycline2017-04-23T14:18:46+04:30

سیلور سولفاديازين موضعی Silver Sulphadiazine-Topical

2017-04-23T14:17:02+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Silver Sulphadiazine-Topical گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی سبحان دارو داروسازی سینا دارو داروسازی [...]

سیلور سولفاديازين موضعی Silver Sulphadiazine-Topical2017-04-23T14:17:02+04:30

تلیترومایسین Telithromycin

2017-04-23T14:13:55+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Telithromycin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان حالات خفیف تا [...]

تلیترومایسین Telithromycin2017-04-23T14:13:55+04:30

ریفامپین Rifampin

2017-04-23T14:11:58+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Rifampin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی حکیم              موارد [...]

ریفامپین Rifampin2017-04-23T14:11:58+04:30
Go to Top