خانه دارونامه پزشکی داروهای ضد صرع

داروهای ضد صرع

  لوتیراستام Levetiracetam

  لاموتریژین Lamotrigine

  روفینامید Rufinamide

  گاباپنتین Gabapentin

  پیریمیدون Primidone

  اتوسوكسيميد Ethosuximide

  پرگابالین Pregabalin

  کلونازپام Clonazepam

  فنی تویین Phenytoin