زونیسامید Zonisamide

2017-04-24T06:16:33+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Zonisamide گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور WOCKHARDT داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی فاتک شیمی پارس داروسازی [...]

زونیسامید Zonisamide2017-04-24T06:16:33+04:30

اکسکاربازپین Oxcarbazepine

2017-04-24T06:15:06+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Oxcarbazepine گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی راموفارمین داروسازی سبحان دارو داروسازی کیش [...]

اکسکاربازپین Oxcarbazepine2017-04-24T06:15:06+04:30

ویگاباترین Vigabatrin

2017-04-24T06:11:57+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Vigabatrin گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANOFI AVENTIS                موارد مصرف [...]

ویگاباترین Vigabatrin2017-04-24T06:11:57+04:30

لوتیراستام Levetiracetam

2017-04-24T06:09:58+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Levetiracetam گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PHARMATHEN داروسازی البرز دارو داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سامی ساز SO.SE.PHARM [...]

لوتیراستام Levetiracetam2017-04-24T06:09:58+04:30

سدیم والپروات Sodium Valproate

2017-04-24T06:07:27+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Valproate گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AGUETTANT داروسازی ابوریحان داروسازی پارس دارو داروسازی سجاد داروی شرق [...]

سدیم والپروات Sodium Valproate2017-04-24T06:07:27+04:30

لاموتریژین Lamotrigine

2017-04-24T06:05:51+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Lamotrigine گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی روز دارو داروسازی سبحان دارو   [...]

لاموتریژین Lamotrigine2017-04-24T06:05:51+04:30

روفینامید Rufinamide

2017-04-24T06:02:49+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Rufinamide گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - داروی کمکی در درمان [...]

روفینامید Rufinamide2017-04-24T06:02:49+04:30

گاباپنتین Gabapentin

2017-04-24T06:01:32+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Gabapentin گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی امین داروسازی جالینوس داروسازی سبحان دارو PFIZER داروسازی اکسیر [...]

گاباپنتین Gabapentin2017-04-24T06:01:32+04:30

پیریمیدون Primidone

2017-04-24T05:56:16+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Primidone گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی سبحان دارو              موارد مصرف [...]

پیریمیدون Primidone2017-04-24T05:56:16+04:30

اتوسوكسيميد Ethosuximide

2017-04-24T05:54:40+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Ethosuximide گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی الحاوی              موارد مصرف [...]

اتوسوكسيميد Ethosuximide2017-04-24T05:54:40+04:30

پرگابالین Pregabalin

2017-04-24T05:52:06+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Pregabalin گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو داروسازی سجاد داروی شرق [...]

پرگابالین Pregabalin2017-04-24T05:52:06+04:30

کلونازپام Clonazepam

2017-04-24T05:50:30+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Clonazepam گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی خوارزمی داروسازی سبحان دارو داروسازی مرهم دارو داروسازی [...]

کلونازپام Clonazepam2017-04-24T05:50:30+04:30
Go to Top