کینین Quinine

2017-04-25T14:09:51+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Quinine گروه دارویی: Antimalarials داروهای ضد مالاریا     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کینین در درمان مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپارم مقاوم به کلروکین یا در صورتی که ارگانیسم عامل، نا مشخص باشد یا انکه گونه های مختلف پلاسمودیوم در [...]

کینین Quinine2017-04-25T14:09:51+04:30

پریماکین Primaquine

2017-04-25T14:08:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Primaquine گروه دارویی: Antimalarials داروهای ضد مالاریا     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو                موارد مصرف این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال بعد از درمان با کلروکین، [...]

پریماکین Primaquine2017-04-25T14:08:16+04:30

پیریمتامین Pyrimethamine

2017-04-25T14:05:47+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Pyrimethamine گروه دارویی: Antimalarials داروهای ضد مالاریا     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سها                موارد مصرف این دارو همراه با سولفادوکسین و کینین در درمان مالاریای مقاوم به کلروکین مصرف می شود. این دارو همراه با سولفونامیدها در [...]

پیریمتامین Pyrimethamine2017-04-25T14:05:47+04:30

کلروکین Chloroquine

2017-04-25T14:04:25+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Chloroquine گروه دارویی: Antimalarials داروهای ضد مالاریا     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو                موارد مصرف این دارو به تنهایی برای درمان یا پیشگیری از مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم اوال و پلاسمودیوم مالاریه مصرف می [...]

کلروکین Chloroquine2017-04-25T14:04:25+04:30
Go to Top