خانه دارونامه پزشکی داروهای ضد پروتوزوآ

داروهای ضد پروتوزوآ

  یدوکینول Iodoquinol

  یدوکینول Iodoquinol

  کیناکرین Quinacrine

  کیناکرین Quinacrine

  فورازولیدون Furazolidone

  فورازولیدون Furazolidone

  اتوواکون Atovaquone

  اتوواکون Atovaquone