دارو ایوهگزول Iohexol

2017-05-08T17:54:27+04:30

اطلاعات دارو ایوهگزول  Iohexol در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایوهگزول Iohexol گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GE HEALTHCARE دارو پخش - کارخانه داروسازی ابوریحان داروسازی شهید قاضی          موارد مصرف ایوهگزول از راه داخل نخاعی [...]

دارو ایوهگزول Iohexol2017-05-08T17:54:27+04:30

دارو مگلومین کمپاند Meglumin Compound

2017-05-08T17:51:07+04:30

اطلاعات دارو مگلومین کمپاند  Meglumin Compound در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو مگلومین کمپاند Meglumin Compound گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA دارو پخش - کارخانه              موارد مصرف این دارو به [...]

دارو مگلومین کمپاند Meglumin Compound2017-05-08T17:51:07+04:30

دارو گادوپنتتات Gadopentetate

2017-05-08T17:48:00+04:30

اطلاعات دارو گادوپنتتات  Gadopentetate در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گادوپنتتات Gadopentetate گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور B.E.IMAGING BAYER SCHERING PHARMA SANOCHEMIA دارو پخش - کارخانه          موارد مصرف این دارو باید انجام MRI مغزی ونخاعی [...]

دارو گادوپنتتات Gadopentetate2017-05-08T17:48:00+04:30

دارو ایوپروماید Iopromide

2017-05-08T17:42:53+04:30

اطلاعات دارو ایوپروماید  Iopromide در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایوپروماید Iopromide گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA                موارد مصرف این فرآورده برای انجام آرتریوگرافی، آئورتوگرافی، آنژیوگرافی و ونوگرافی در [...]

دارو ایوپروماید Iopromide2017-05-08T17:42:53+04:30

دارو گادویاماید Gadodiamide

2017-05-08T17:40:36+04:30

 اطلاعات دارو گادویاماید  Gadodiamide در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گادویاماید Gadodiamide گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GE HEALTHCARE                موارد مصرف این دارو برای انجام MRI مغزی برای نمایان سازی ضایعات داخل [...]

دارو گادویاماید Gadodiamide2017-05-08T17:40:36+04:30
Go to Top