دارو اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine

2017-05-11T19:31:25+04:30

اطلاعات دارو اکسپکتورانت کدئین  Expectorant Codeine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - [...]

دارو اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine2017-05-11T19:31:25+04:30

دارو گايافنزين Guaifenesin

2017-05-11T19:31:32+04:30

اطلاعات دارو گايافنزين  Guaifenesin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گايافنزين Guaifenesin گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تهران شیمی داروسازی [...]

دارو گايافنزين Guaifenesin2017-05-11T19:31:32+04:30

دارو اكسپكتورانت Expectorant

2017-05-11T19:31:50+04:30

اطلاعات دارو اكسپكتورانت  Expectorant در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسپكتورانت Expectorant گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهسا داروسازی [...]

دارو اكسپكتورانت Expectorant2017-05-11T19:31:50+04:30

دارو پسودوافدرين Pseudoephedrine

2017-05-11T19:31:54+04:30

اطلاعات دارو پسودوافدرين  Pseudoephedrine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پسودوافدرين Pseudoephedrine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی جالینوس داروسازی راموفارمین [...]

دارو پسودوافدرين Pseudoephedrine2017-05-11T19:31:54+04:30

دارو دكسترومتورفان پی Dextromethorphan-P

2017-05-11T19:31:59+04:30

اطلاعات دارو دكسترومتورفان پی  Dextromethorphan-P در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دكسترومتورفان پی Dextromethorphan-P گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی خوارزمی [...]

دارو دكسترومتورفان پی Dextromethorphan-P2017-05-11T19:31:59+04:30

دارو فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc

2017-05-11T19:32:06+04:30

اطلاعات دارو فنیل افرین زینک  Phenylephrine Zinc در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی [...]

دارو فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc2017-05-11T19:32:06+04:30

دارو دكسترومتورفان Dextromethorphan

2017-05-11T19:32:13+04:30

اطلاعات دارو دكسترومتورفان  Dextromethorphan در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دكسترومتورفان Dextromethorphan گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی [...]

دارو دكسترومتورفان Dextromethorphan2017-05-11T19:32:13+04:30

دارو فنیل افرین Phenylephrine

2017-05-11T19:32:38+04:30

اطلاعات دارو فنیل افرین  Phenylephrine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فنیل افرین Phenylephrine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی جابربن حیان داروسازی راموفارمین [...]

دارو فنیل افرین Phenylephrine2017-05-11T19:32:38+04:30

دارو برم هگزين Bromhexine

2017-05-11T19:32:40+04:30

اطلاعات دارو برم هگزين  Bromhexine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو برم هگزين Bromhexine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی [...]

دارو برم هگزين Bromhexine2017-05-11T19:32:40+04:30

دارو نفازولين Naphazoline

2017-05-11T19:32:45+04:30

اطلاعات دارو نفازولين  Naphazoline در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نفازولين Naphazoline گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تولید دارو [...]

دارو نفازولين Naphazoline2017-05-11T19:32:45+04:30

دارو آمونيوم كلراید Ammonium Chloride

2017-05-11T19:32:49+04:30

اطلاعات دارو آمونيوم كلراید  Ammonium Chloride در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آمونيوم كلراید Ammonium Chloride گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور       [...]

دارو آمونيوم كلراید Ammonium Chloride2017-05-11T19:32:49+04:30

دارو ايپكا Ipecac

2017-05-11T19:32:53+04:30

اطلاعات دارو ايپكا  Ipecac در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ايپكا Ipecac گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف ايپكا [...]

دارو ايپكا Ipecac2017-05-11T19:32:53+04:30
Go to Top