دارو پوویدون ایداید Povidone Iodine

2017-05-11T18:52:07+04:30

اطلاعات دارو پوویدون ایداید  Povidone Iodine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پوویدون ایداید Povidone Iodine گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آیدا شیمی توس داروسازی پارت كیمیا گرگان داروسازی خوارزمی داروسازی ساپونین ایران [...]

دارو پوویدون ایداید Povidone Iodine2017-05-11T18:52:07+04:30

دارو کاربامید پراکسید Carbamide Peroxide

2017-05-11T18:57:08+04:30

اطلاعات دارو کاربامید پراکسید  Carbamide Peroxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو کاربامید پراکسید Carbamide Peroxide گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کاربامید پراکسید برای تسکین التهاب خفیف لثه [...]

دارو کاربامید پراکسید Carbamide Peroxide2017-05-11T18:57:08+04:30
Go to Top