دارو سدیم کلراید ایرریجشن Sodium Chloride Irrigation

2017-05-11T19:00:28+04:30

اطلاعات دارو سدیم کلراید ایرریجشن  Sodium Chloride Irrigation در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سدیم کلراید ایرریجشن Sodium Chloride Irrigation گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی شهید قاضی داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران [...]

دارو سدیم کلراید ایرریجشن Sodium Chloride Irrigation2017-05-11T19:00:28+04:30

دارو سدیم کلراید هیپرتونیک Sodium Chloride Hypertonic

2017-05-11T19:00:32+04:30

اطلاعات دارو سدیم کلراید هیپرتونیک  Sodium Chloride Hypertonic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سدیم کلراید هیپرتونیک Sodium Chloride Hypertonic گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی            موارد مصرف [...]

دارو سدیم کلراید هیپرتونیک Sodium Chloride Hypertonic2017-05-11T19:00:32+04:30

دارو منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate

2017-05-11T19:00:36+04:30

اطلاعات دارو منیزیوم سولفات  Magnesium Sulfate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی            موارد مصرف اين دارو براي برطرف [...]

دارو منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate2017-05-11T19:00:36+04:30

سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF

2017-05-11T19:00:44+04:30

اطلاعات دارو سرم تزریقی سدیم کلراید  Sodium Chloride INF در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACS DOBFAR INFO SA داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران [...]

سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF2017-05-11T19:00:44+04:30

سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions

2017-05-11T19:00:48+04:30

اطلاعات دارو سرم همودیالیزیس کانسنتریتد  Dialysis Solutions در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER داروسازی ثامن داروسازی عماد درمان پارس داروسازی فاران شیمی تویسرکان داروسازی بهوزان           [...]

سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions2017-05-11T19:00:48+04:30

دارو بي كربنات سديم Sodium Bicarbonate

2017-05-11T19:00:52+04:30

اطلاعات دارو بي كربنات سديم  Sodium Bicarbonate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بي كربنات سديم Sodium Bicarbonate گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ثامن                موارد مصرف بي كربنات سديم براي كاهش خطرات [...]

دارو بي كربنات سديم Sodium Bicarbonate2017-05-11T19:00:52+04:30

سرم دکستروز Dextrose INF

2017-05-11T19:01:01+04:30

اطلاعات دارو سرم دکستروز  Dextrose INF در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): سرم دکستروز Dextrose INF گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ثامن داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران دارو پخش - کارخانه داروسازی شهید قاضی [...]

سرم دکستروز Dextrose INF2017-05-11T19:01:01+04:30

دارو پتاسیم کلراید Potassium chloride

2017-05-11T19:01:05+04:30

اطلاعات دارو پتاسیم کلراید  Potassium chloride در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پتاسیم کلراید Potassium chloride گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی پارس سینا البرز داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی          موارد مصرف اين [...]

دارو پتاسیم کلراید Potassium chloride2017-05-11T19:01:05+04:30

دارو کلسیم Calcium

2017-05-11T19:01:11+04:30

اطلاعات دارو کلسیم  Calcium در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو کلسیم Calcium گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   داروسازی ایران دارو داروسازی راموفارمین داروسازی فرشته جویان EuRho Vital داروسازی تهران شیمی داروسازی رها داروسازی مهر دارو Vitane داروسازی تولید دارو [...]

دارو کلسیم Calcium2017-05-11T19:01:11+04:30

دارو فسفات سدیم Phosphate sodium

2017-05-11T19:01:13+04:30

اطلاعات دارو فسفات سدیم  Phosphate sodium در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فسفات سدیم Phosphate sodium گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف فسفات براي جبران كمبود فسفر خون مصرف مي [...]

دارو فسفات سدیم Phosphate sodium2017-05-11T19:01:13+04:30

دارو بالانسد سالت Balanced Salt

2017-05-11T19:01:15+04:30

اطلاعات دارو بالانسد سالت  Balanced Salt در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بالانسد سالت Balanced Salt گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی شهید قاضی                موارد مصرف براي شستشوي چشمها درحين اعمال جراحي مختلف [...]

دارو بالانسد سالت Balanced Salt2017-05-11T19:01:15+04:30
Go to Top