دارو دورزولاميد Dorzolamide

2017-05-27T18:52:02+04:30

اطلاعات دارو دورزولاميد Dorzolamide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دورزولاميد Dorzolamide گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو   [...]

دارو دورزولاميد Dorzolamide2017-05-27T18:52:02+04:30

دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic

2017-05-27T18:45:53+04:30

اطلاعات دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو             [...]

دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic2017-05-27T18:45:53+04:30

دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate

2017-05-27T18:43:56+04:30

اطلاعات دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف سيكلوپنتولات براي تعيين عيوب انكساري [...]

دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate2017-05-27T18:43:56+04:30

دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol

2017-05-27T18:40:45+04:30

اطلاعات دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - [...]

دارو تراووپروست و تیمولول Travoprost+Timolol2017-05-27T18:40:45+04:30

دارو برینزولاماید Brinzolamide

2017-05-27T18:38:27+04:30

اطلاعات دارو برینزولاماید Brinzolamide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو برینزولاماید Brinzolamide گروه دارویی:دارو Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ALCON                موارد مصرف اين [...]

دارو برینزولاماید Brinzolamide2017-05-27T18:38:27+04:30

دارو تيمولول Timolol

2017-05-27T18:33:40+04:30

اطلاعات دارو تيمولول Timolol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تيمولول Timolol گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو   [...]

دارو تيمولول Timolol2017-05-27T18:33:40+04:30

دارو بریمونیدین Brimonidine

2017-05-27T18:31:32+04:30

اطلاعات دارو بریمونیدین Brimonidine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بریمونیدین Brimonidine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX BAUSCH & LOMB دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو [...]

دارو بریمونیدین Brimonidine2017-05-27T18:31:32+04:30

دارو پيلوكارپين Pilocarpine

2017-05-27T18:27:51+04:30

اطلاعات دارو پيلوكارپين Pilocarpine در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو پيلوكارپين Pilocarpine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو           [...]

دارو پيلوكارپين Pilocarpine2017-05-27T18:27:51+04:30

دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic

2017-05-27T18:25:35+04:30

اطلاعات دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو             [...]

دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic2017-05-27T18:25:35+04:30

دارو لاتانوپروست Latanoprost

2017-05-27T18:21:48+04:30

اطلاعات دارو لاتانوپروست Latanoprost در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لاتانوپروست Latanoprost گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو         [...]

دارو لاتانوپروست Latanoprost2017-05-27T18:21:48+04:30

دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride

2017-05-27T18:19:31+04:30

اطلاعات دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FARMIGEA             [...]

دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride2017-05-27T18:19:31+04:30

دارو هماتروپين Homatropine

2017-05-27T18:16:05+04:30

اطلاعات دارو هماتروپين Homatropine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو هماتروپين Homatropine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد [...]

دارو هماتروپين Homatropine2017-05-27T18:16:05+04:30
Go to Top