دارو ویتامین د3 Vitamin D3

2017-05-11T21:23:05+04:30

اطلاعات دارو ویتامین د3 Vitamin D3 در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین د3 Vitamin D3 گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور Vitane داروسازی اسوه داروسازی دانا داروسازی نانو حیات دارو دارو [...]

دارو ویتامین د3 Vitamin D32017-05-11T21:23:05+04:30

دارو زنیک سولفات Zinc supplement

2017-05-11T21:19:49+04:30

اطلاعات دارو زنیک سولفات Zinc supplement در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو زنیک سولفات Zinc supplement گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   EuRho Vital TNT FORMULA داروسازی الحاوی       [...]

دارو زنیک سولفات Zinc supplement2017-05-11T21:19:49+04:30

دارو ویتامین سی Vitamin C

2017-05-11T21:17:08+04:30

اطلاعات دارو ویتامین سی Vitamin C در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین سی Vitamin C گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   SANDOZ داروسازی اسوه داروسازی تولید دارو EuRho Vital دارو [...]

دارو ویتامین سی Vitamin C2017-05-11T21:17:08+04:30

دارو ویتامین ای Vitamin E

2017-05-11T21:12:48+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ای Vitamin E در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ای Vitamin E گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital Vitane داروسازی زهراوی گنجینه سلامت پاسارگاد TNT FORMULA [...]

دارو ویتامین ای Vitamin E2017-05-11T21:12:48+04:30

دارو ویتامین ب6 Vitamin B6

2017-05-11T21:10:31+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ب6 Vitamin B6 در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ب6 Vitamin B6 گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اسوه داروسازی مینا داروسازی کاسپین [...]

دارو ویتامین ب6 Vitamin B62017-05-11T21:10:31+04:30

دارو ویتامین ب12 Vitamin B12

2017-05-11T21:05:41+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ب12 Vitamin B12 در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ب12 Vitamin B12 گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی رها داروسازی کاسپین [...]

دارو ویتامین ب12 Vitamin B122017-05-11T21:05:41+04:30

دارو اسيد فوليك Folic Acid

2017-05-11T21:03:09+04:30

اطلاعات دارو اسيد فوليك Folic Acid در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اسيد فوليك Folic Acid گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital داروسازی جالینوس داروسازی روز دارو داروسازی مهر دارو [...]

دارو اسيد فوليك Folic Acid2017-05-11T21:03:09+04:30

دارو ویتامین ب1 Vitamin B1

2017-05-11T20:58:07+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ب1 Vitamin B1 در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ب1 Vitamin B1 گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی جالینوس داروسازی [...]

دارو ویتامین ب1 Vitamin B12017-05-11T20:58:07+04:30

دارو فروس Ferrous

2017-05-11T20:55:16+04:30

اطلاعات دارو فروس Ferrous در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فروس Ferrous گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital UCB PHARMA داروسازی اسوه داروسازی روز دارو FarmaNutra VIFOR PHARMA داروسازی الحاوی [...]

دارو فروس Ferrous2017-05-11T20:55:16+04:30

دارو ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex

2017-05-11T20:49:25+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital داروسازی امین داروسازی بهسا [...]

دارو ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex2017-05-11T20:49:25+04:30

دارو دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol

2017-05-11T20:47:00+04:30

اطلاعات دارو دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو براي درمان كمي كلسيم [...]

دارو دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol2017-05-11T20:47:00+04:30

دارو ویتامین آ Vitamin A

2017-05-11T20:42:37+04:30

اطلاعات دارو ویتامین آ Vitamin A در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین آ Vitamin A گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital داروسازی ایران دارو داروسازی دانا داروسازی سینا دارو [...]

دارو ویتامین آ Vitamin A2017-05-11T20:42:37+04:30
Go to Top