واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines

2017-05-22T21:50:16+04:30

اطلاعات دارو واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف توجه: [...]

واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines2017-05-22T21:50:16+04:30

دارو توبرکولین Tuberculins

2017-05-22T21:48:07+04:30

اطلاعات دارو توبرکولین Tuberculins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو توبرکولین Tuberculins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف در آزمایش مانتو برای تشخیص عفونت سل مصرف [...]

دارو توبرکولین Tuberculins2017-05-22T21:48:07+04:30

واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines

2017-05-22T21:44:16+04:30

اطلاعات دارو واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف براي ايجاد ايمني فعال برعليه [...]

واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines2017-05-22T21:44:16+04:30

واکسن کزاز Tetanus Vaccines

2017-05-22T21:41:19+04:30

اطلاعات دارو واکسن کزاز Tetanus Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن کزاز Tetanus Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين توكسوئيد براي ايجاد ايمني [...]

واکسن کزاز Tetanus Vaccines2017-05-22T21:41:19+04:30

واکسن حصبه Typhoid Vaccines

2017-05-22T21:36:33+04:30

اطلاعات دارو واکسن حصبه Typhoid Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن حصبه Typhoid Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف واكسن خوراكي تيفوئيد براي ايمن [...]

واکسن حصبه Typhoid Vaccines2017-05-22T21:36:33+04:30

دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins

2017-05-22T21:34:38+04:30

اطلاعات دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين فرآورده براي ايجاد [...]

دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins2017-05-22T21:34:38+04:30

واکسن سرخچه Rubella Vaccines

2017-05-22T21:29:21+04:30

اطلاعات دارو واکسن سرخچه Rubella Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن سرخچه Rubella Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين واكسن براي ايجاد ايمني [...]

واکسن سرخچه Rubella Vaccines2017-05-22T21:29:21+04:30

دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular

2017-05-22T21:27:24+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CSL BEHRING GREEN CROSS         [...]

دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular2017-05-22T21:27:24+04:30

واکسن هاری Rabies Vaccines

2017-05-22T21:21:35+04:30

اطلاعات دارو واکسن هاری Rabies Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن هاری Rabies Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS VACCINES SANOFI PASTEUR              موارد [...]

واکسن هاری Rabies Vaccines2017-05-22T21:21:35+04:30

واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines

2017-05-22T21:19:10+04:30

اطلاعات دارو واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CRUCELL GSK SERUM INSTITUTE       [...]

واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines2017-05-22T21:19:10+04:30

دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins

2017-05-22T21:12:21+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CSL BEHRING                موارد [...]

دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins2017-05-22T21:12:21+04:30

دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins

2017-05-22T21:09:46+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOTEST CSL BEHRING KEDRION TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [...]

دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins2017-05-22T21:09:46+04:30
Go to Top