آشنایی با توليد مثل خرگوش

2017-03-11T20:34:40+04:30

خرگوشها تخمك گذاري القايي دارند . اين بدين معني است كه براي تخمك گذاري ، حضور جنس نر و يا تحريك جفت گيري لازم است . سيكل فحلي در خرگوش ها خيلي واضح نيست ، بلكه آنها يك ريتم توليد مثلي دارند كه شامل دو فاز است : يك فاز پذيرش ۱۴ ـ ۱۲ روزه [...]