نحوه محاسبه مقدار آب مصرفی طیور

2017-01-05T08:26:37+04:30

آب مصرفی طیور چقدر است ؟ چه عواملی بر مقدار آب مصرفی طیور یا جوجه ها تاثیر گذار میباشد؟ چگونه مقدار آب مصرفی  مورد نیاز طیور را محاسبه کنبم؟ مقدار آب مصرفی طیور تحت تاثیر یک سری از فاکتور ها یا عوامل قرار می گیرد. سن پرنده مهمترین فاکتوری است که بر مقدار آب مصرفی طیور [...]