آپیتان ®Appetan, پودر اشتهاآور

2016-10-03T09:02:15+04:30

دسته دارویی: اشتها اور ترکیب: هر گرم حاوی: نوکس و میکا     330    میلی گرم ژانسین             400   میلی گرم موارد مصرف: به عنوان محرک اشتها و تحریک دستگاه گوارش نشخوار کنندگان در موارد بی اشتهایی ، آتونی و انباشتگی شکمبه ، تغذیه با مقادیر زیاد علوفه [...]