آپی‌گارد Apiguard , مبارزه با مایت وارواVarros Jacobsoni مایت آکاراپیس Acarapis Woodiدر زنبور عسل

2016-10-03T09:01:25+04:30

 تعریف :آپی‌گارد نام تجارتی ماده درمانی طبیعی برای مبارزه با مایت وارواVarros Jacobsoni  مایت آکاراپیس Acarapis Woodiدر زنبور عسل می‌باشد. ماده موثره آپی‌گارد Thymolمی‌باشد. تیمول، فنل حاصل از روغن آویشن و سایر روغن‌های فرار است که به‌طور مصنوعی نیز ساخته می‌شود. این روغن طبیعی در مجاورت هوا متصاعد شده و اثرات کشندگی خود را روی [...]