روش هاي استخراج DNA براي ژنوتايپينگ

2017-01-17T08:58:18+00:00

مقایسه روشهای مختلف استخراج DNA برای ژنوتایپینگ دامها با نشانگرهای PCR-RAPD و PCR-RFLP چكیده: امروزه برای شناسائی جهشهای موجود در سطح ژنوم پستانداران می توان از تكنیكهای مختلفی همچون روشهای مبتی بر PCR از جمله Microsatellite، SSCP، AFLP، RFLP، DGGE و ARMS استفاده نمود. این تكنیكها عمدتا برای نقشه یابی ژنها، تشخیص ژنوتیپهای مختلف یك [...]