استرس پك Stress pack مکمل خوراکي محلول در آب براي کاهش عوارض استرس

2016-10-03T08:29:45+00:00

ـ استرس پک موجب افزايش توان مکانيسم هاي دفاعي بدن مي گردد. ـ ميزان بيماري و تلفات را کاهش مي دهد. ـ موجب بهبود عملکرد گله مي گردد. ـ هزينه هاي درماني را کاهش مي دهد. مکانيسم عمل: عوامل استرس زا، از طريق کاهش عملکرد و افزايش   بيماري و تلفات، خسارات اقتصادي شديدي  را [...]