اثرات ميکروبي در مصرف آنزيمهاي اگزوژنز

2017-02-06T03:07:57+00:00

مقـدمه بيش از ۳۰ سال است كه مصرف آنزيم در صنعت خوراك دهي كاربرد دارد.كاربرد سنتي آنزيم براي بهبود قابليت هضم در مورد مواد خوراكي مانند گندم و جو بوده است، اما امروزه با كشف مواد ضد مغذي در خوراكهاي مختلف،استفاده از آنزيم ها نيز گسترش يافته است.به طورمثال پلي ساكاريد هاي غير نشاسته اي [...]

اثرات ميکروبي در مصرف آنزيمهاي اگزوژنز2017-02-06T03:07:57+00:00

عوامل موثر در مصرف گوشت گاومیش

2017-01-24T15:35:53+00:00

گاوميش يك حيوان چند منظوره اي است كه علاوه بر توليد شير و گوشت، از قدرت بدني آن نيز در كارهاي مزرعه استفاده مي گرددد. بيش از ۹۰% جمعيت گاوميش جهان در قاره آسيا زندگي مي كند و حدود ۵۰% اين تعداد در كشور هند پرورش داده مي شود. بر اساس گزارش FAO حدود ۳۰% [...]

عوامل موثر در مصرف گوشت گاومیش2017-01-24T15:35:53+00:00
Go to Top