اسيد لينولئيك موجود در چربي شير

2017-01-24T14:44:40+00:00

چربی شیر حاوی چندین تركیب بیولوژیكی ویژه می باشد كه به روشنی نقش تاثیر گذارنده آنها به عنوان عوامل ضدسرطان شناخته شده است. یكی از این تركیبات، اسید لینولئیك كونژوگه می باشد و فر آورده های مختلف لبنی منبع عمده این تركیبات بوده و عمدتاً در رژیم غذائی انسان گنجانده می شود. دراكثرتحقیقات پزشكی، اثرات [...]