نقش اسید آمینه ترئونین در تغذیه طیور

2017-01-05T08:15:49+00:00

اسید آمینه ترئونین در تغذیه طیور چه نقشی دارد؟ در حال حاضر مکمل اسید آمینه ترئونین در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده و ایران یافت میشود. خوشبختانه تولید اسید آمینه ترئونین و قیمت آن در برخی از کشورها به گونه است که استفاده از اسید آمینه ترئونین در تغذیه طیور را اقتصادی و [...]