داکتینومایسین Dactinomycin

2017-04-26T10:19:35+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Dactinomycin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف داکتینومایسین در درمان سارکوم اوینگ، تیروئید و تومور تروفوبلاستیک به کار می رود. همچنین در درمان کار سینوم رحم، بیضه، تومور ویلمز، تومورتروفوبلاستیک و رابدومیوسارکوما، ملانوم بدخیم و [...]