دارو سدیم کلراید ایرریجشن Sodium Chloride Irrigation

2017-05-11T19:00:28+00:00

اطلاعات دارو سدیم کلراید ایرریجشن  Sodium Chloride Irrigation در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سدیم کلراید ایرریجشن Sodium Chloride Irrigation گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی شهید قاضی داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران [...]