انواع هموگلوبین نرمال و طبیعی

2017-01-25T16:41:17+04:30

هموگلوبینهای نرمال و طبیعی را می توان به دو گروه تقسیم نمود: الف) هموگلوبینهای پیش از تولد شامل: هموگلوبینهای رویانی(Emberyonic Phase)، سه ماه اول جنینی، شامل: Hb Portland با فرمول ζ۲γ۲ Hb Gower I با فرمول ζ۲ε۲ Hb Gower II با فرمول α۲ε۲ هموگلوبینهای جنینی، بعد از سه ماهة اول، شامل: Hb F با فرمولα۲γ۲ [...]