آشنایی با چرخه كربس

2017-01-17T09:05:53+04:30

قندها در داخل بدن طی واکنشهایی به انرژی و مواد دیگر تبدیل می شوند. چرخه کربس یکی از مراحل تخریب قندها است که طی آن پیرووات حاصل از گلیکولیز به انرژی تبدیل می شود. پیرووات طی یک سری واکنشهای منظم اکسید شده به استیل تبدیل می شود. استیل حاصل با کوآنزیم A ترکیب شده استیل [...]