ایماتینیب Imatinib

2017-04-26T11:40:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Imatinib گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AQVIDA CIPLA NOVARTIS داروسازی اسوه          موارد مصرف imatibine mesilate یک مهار کننده تیروزین کیناز است. به صورت مسیلات تجویز می شود اما دوزهای داده شده بر اساس پایه بیان می [...]