دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular

2017-05-22T21:27:24+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CSL BEHRING GREEN CROSS         [...]