پنی سیلین و استرپتومایسین , اینترامایسین ®Intramicine

2016-10-02T11:58:15+04:30

سوسپانسیون تزریقی پنی سیلین + استرپتومایسین ترکیبات: بنزیل پنی‌سیلین پروکائین 20 میلیون واحد بین المللی دی‌هیدرواسترپتومایسین (سولفات) 20 گرم اکسیپیانت 100 میلی لیتر موارد مصرف: یک ترکیب سینرژیستی است که جهت درمان بیماریهای عفونی ناشی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی حساس به پنی‌سیلین و استرپتومایسین و یا دی‌هیدرواسترپتومایسین در گاو، گوسفند، بز ، [...]