باسی تاس 10® Bacitas, باسیتراسین 10%

2016-10-03T10:15:37+04:30

دسته دارویی : آنتی بیوتیک ترکیب : هر گرم حاوی 100 میلی گرم باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات می باشد. موارد مصرف : باسیتراسین در عفونتهای ناشی از اکثر باسیلها و کوکسیهای گرم مثبت ، بعضی از کلستریدیا ها و برخی باکتریهای گرم منفی و مواردی که عوامل عفونت زا نسبت به پنی سیلین مقاوم شده [...]