بافر ها در تغذیه نشخوارکنندگان

2017-08-25T11:54:31+04:30

بافر ها اهمیت زیادی در جیره نشخوارکنندگان دارند که مواد شیمیایی زیادی تا‌کنون به عنوان بافر در تغذیه نشخوارکنندگان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. افزودن برخی از این بافرها فقط سبب خنثی کردن اسیدیته شکمبه می شوند، در‌حالی که برخی بافرها علاوه بر این امر سبب افزایش PH شکمبه نیز می‌شوند. چندین تغییر تغذیه‌ای می‌تواند نیاز [...]