بایکوکس Baycox 2.5%

2016-10-03T10:11:47+04:30

شکل داروئی: محلول خوراکی     گروه داروئی: آنتی کوکسیدیال     حیوان هدف: طیور     ترکیب : هر میلی لیتر حاوی 25 میلی گرم تولترازوریل می باشد     مکانیسم فارماکولوژیک: تولترازوریل حداقل یه میزان 50% جذب شده و بیشترین غلظت آن در کبد و کلیه یافت میشود. ماده موثره دارو تجمع پیدا [...]