بلوس آهسته رهش معدني و ويتامينه مخصوص گاو

2016-10-03T09:33:16+04:30

تعریف: شركت Agrimin انگلستان به كمك دانشگاه گلاسكو از سالها پيش تحقيقات متعددي را در جهت تعيين ميزان متوسط نياز روزانه دام هاي بزرگ به مواد معدني و ويتامينها در كشورهاي مختلف آغاز و سرانجام پس از ارزيابي دقيق اطلاعات  جمع آوري شده  با استفاده از يكي از پيشرفته ترين تكنولوژيهاي روز در جهت رفع [...]