بنزالکونیوم کلراید 20% Banzalqunium Chloride

2016-10-03T10:06:58+04:30

دسته دارویی:( آنتی سپتیک) ترکیبات چهارتایی آمونیوم مکانیسم اثر:ژرموکیلر در غلظت‌های بسیار پایین دارای قدرت باکترو استاتیک و باکتریسید (میکروب‌کش) است. این قابلیت مربوط به قدرت این ماده در جلوگیری از فعالیت بعضی از آنزیم‌های حیاتی باکتری، بخصوص آنهایی که در تنفس وگلیکولیز دخالت دارند و همچنین آزاد سازی محتویات داخل سلول باکتری به محیط [...]