بوسرلین استات Buserelin Acetate

2016-10-03T09:46:02+04:30

محلول استریل تزریقی بوسرلین استات تركيب: هر ميلي ليتر دارو حاوي 0.0042 ميلي گرم بوسرلين استات مي باشد. مكانيسم اثر: هورمون آزاد كننده گنادوتروفين(GnRH)  بوده و از هيپوتالاموس ترشح مي شودGnRH . از نرون هاي پپتيدرژيك به صورت ضرباني آزاد مي شود. هر پالس باعث آزاد سازي مرحله ايLH  از لب قدامي هيپوفيز شده و [...]