بوپارواکن 5% Buparvaquone

2016-10-03T10:04:36+04:30

محلول استریل تزریقی بوپارواکن 5% تركيب: هر ميلي ليتر دارو حاوي 50 ميلي گرم ماده موثره بوپارواكن مي باشد.  ‌ مكانيسم اثر: بوپارواكن يك هيدروكسي نفتوكينون و از آنالوگ هاي پارواكن مي باشد با اين تفاوت كه فعاليت اين دارو از انتقال الكترون در ميتوكندري در زنجيره تنفسي تك ياخته تيلريا جلوگيري كرده و باعث [...]