بوتونیکس Butonix ,بوپارواکون 5%

2016-10-03T10:06:02+04:30

دسته داروئي : ضد انگل خونی تركيب : هر میلی لیتر از محلول تزریقی بوتونیکس حاوی 50 میلی گرم ماده موثره بوپارواکون می باشد . فارماكولوژي : بوپارواکون با مهار انتقال الکترون در زنجیره تنفسی از سنتز آنزیم تنفسی که در انگل 10 هزار بار بیشتر از سلول پستانداران مورد استفاده قرار می گیرد ، [...]