بوپاروكس Buparvex

2016-10-03T10:04:04+04:30

گروه دارویی: ضد تیلریوز   ترکیب: هر ميلي‌ليتر حاوي 50 ميلي‌گرم بوپارواكن مي‌باشد.   فارماكولوژي: بوپارواكن يك هيدروكسي نفتوكينون و از آنالوگهاي پارواكن مي‌باشد كه فعاليت آن نسبت به پارواكن در شرايط بدن حيوان 8 برابر مي‌باشد. اين دارو با ممانعت از انتقال الكترون در ميتوكندري در زنجيره تنفسي تك ياخته تيلريا، موجب از بين [...]