مدیریت کنترل بو در جایگاه های دامی بسته

2017-08-25T16:10:06+04:30

بوی ناشی از جایگاه‌ دامی بسته باعث آزار و اذیت دیگران می شود و باید این بو کنترل شود تا همسایگان اعتراض نکند و ممکن است از صاحب جایگاه دامی شکایت کند و جایگاه دامی بسته شود. بوی ناشی از جایگاه‌های دامی بسته، باعث ایجاد مشكل برای همسایگان و افراد بومی موجود در محل می‌شود. [...]