بيماري هاي مهم قارچي و انگلي در اسب

2015-12-12T09:09:27+04:30

بيماري هاي مهم قارچي و انگلي در اسب شامل کوکسيديوئيدوميکوز کچلی لنفانژيت واگير(مشمشه کاذب) جرب اسب و ... می باشد.