آموزش بیدار کردن گربه بدون ترساندن

2017-03-01T03:44:48+04:30

همه ی گربه ها عاشق خوابیدنند. این مقاله به شما یاد می دهد که چگونه آن هارا بدون آنکه بترسند، بیدار کنید. مراحل: وقتی در رختخواب است: ۱- کنار گربه به آرامی بنشینید و سرش را نوازش کنید، تا زمانی که بیدار شود. ۲-اگر خواب عمیقی رفته با دست آرام نوازشی کوتاهش کنید. به اندازه [...]