آشنایی با انگل های نخی

2017-01-17T16:32:38+04:30

نام لاتین:Strongyloides westeri این انگلهای بسیار کوچک در روده کره اسبهای جوان زندگی میکنند.کره اسب ها میتوانند خیلی سریع از طریق شیر مادیان ها آلوده شوند.(یا توسط نفوذ لارو ها از پوست یا بلع از مرتع) چرخه کوتاه زندگی این انگلها میتواند در کره اسبهایی که فقط ۴ هفته سن دارند توسع بسیار شدیدی پیدا [...]