آنچه در مورد اکولوژی شاربن باید بدانید

2017-01-07T17:33:39+04:30

مقدمه: مشخصه های هیدرو فوبیک و حرکت الکتروفورتیک (EMP) میکروارگانیسم ها از نظر زیستی جنبه قابل فهم تأثیر متقابل آنها بر محیط است.این خواص در سرنوشت، حمل، فیزیولوژی و مطالعات حدت ارگانیسم اساسی هستند و بنا بر این در انتخاب جانشین جامع می باشد. قوای هیدرو فوبیک و الکتروفورتیک همکاران مهمی برای تحرک ذرات و [...]